Die Igelsage von Fürstenberg auf Platt von Wilfried Heidel

De Ejjelsaje vonn Fösdenberch

Fösdenberch - Als Vörrlaje hawwe eck de Geschichte uht dämm Book `ALTWALDECK – Sagen aus der waldeckischen Heimat’ vonn Marie Schmalz genummen. Unn frie weddervertallt vonn Schelldieks Wilfried.

De Burch Lechdenfäls gehorrte dohmohls dänn Grafen vonn Waldeck unn wohr gärne vonn dännen als Jachtschlott genummen. Auch gohwet dohmohls inn dänn Bärjen Ungetühme vonn Willesujjeebern, unn ganz graute Hirsche. Mähr als hödde. Auch Wölfe lepen nach öwwerall rümm unn versatten de Lüüde inn Angest unn Schrecken. Dohförr gowet kaum Lüüde inn dänn Dörpern unn befestijden Städten.

Toh därr Tiet wohr därr Graf Heinrich, därr Iserne, därr medderegierende Graf (1346 -1397). Sirr Vatter wollde sau langsamm uppehören. He wohr ehr vörr nach nitt langer Tiet vonn enner Wallfahert noh Jerusalem tohrüjje gekummen unn wollte nach enn betsgen Spass hann,bevörr he de Regierungsgeschäfde up Waldeck ganz vonn sinn Vatter öwwernämmen moßde. Deshalp wohr he mett sinnen ganzen Kährlen unn Wieweslüüden upp därr Burch Lechdenfäls,ümm mohl sau richtich toh jajen. Se hadden nuh mährere Daje de Gejend dörchkemmet unn schonn godde Strecke gemacht.

Me mott wetten, dätt dätt Jajen vörr dätt gemeine Volk verbohden wohr. De Lüüde mosten erre Awet lejjen unn stonn loten, ümm vörr de Herrschaft toh driewen. De nohmen inn erren Jachtfiewer upp nix Rücksicht. Se redden öwwer de Felder, de Wessen, egal off Frucht druppe stund odder Heu gemacht währen sollde.Ümmer hinger dämm Wilde här. Wärr nitt schnell genoch an de Siede sprung, wohr auch schon mohl ümmgeredden odder vonn dänn Hunden angenummen. Wo gejacht wohr hadde kenner wott toh söken, därr nitt hennbestallt wohren wohr.

Nuh wollten se nach ennmohl laus, bevörr se wedder noh Heime gingen, ümm Pingesdsen de fieren. Amm Sunndaach durfte ja nitt gejacht währen.Awwer hödde, amm Mohndaach, wollten se’ett nach mohl wetten. Ett soll düttmohl Richdung Bochenberch, Herzhusen, noh Immekussen unn dann öwwer Fösdenberch wedder tohrüjje gonn.

Als de Herrschafden dätt Orkedahl raffer redden, sohen se innen Hellenstuken enn ganz grauten Hirsch. Sau Einen hadde hie nach kenner gesehen. Grade sau als wenn dänn därr Himmel geschicht hedde. He hadde’en Geweih mett vehrunntwintich Engen. Därr konnte nur därr Herrschaft gehören. Sofort wohr noh dänn Driewern geschicht. Auch de Hunde sollten seck inn därr Hajenbachsgrund uhtenanderfächern. Awwer nach nitt laus gonn. Ett sollte enn grauter Kettel gestallt währen, mett dänn Hunden ann därr Grenze, dohmedde därr Hirsch nur nitt inn’net Hessiche odder gar toh dänn Itterschen flüchten könnte.

Dach ehe därr Kettel geschloten währen konnte krechte därr Hirsch Wind inn de Nase unn machte inn haujen Fluchten owen dörch de Hajenbach upp ett Hunrod. Dach me blew enn upp dänn Fersen. Ganz dichte kohmen de Steller mett erren Hunden vonn därr Kerkwesse ann dänn Hirschen drann. Därr wusde bie dänn ganzen Dörjenander nitt mähr upp watt he als ehsdes achten soll. Inn düssen Aujenblick kohm därr Graf öwwer dänn Lochacker angepreschet, de Ahmbrost schon innen Anschlach, ümm uht flejenden Galopp dänn entscheidenden Schuss affdegenn.

Därr Hirsch flüchtere sau schnell he konnte dörch de Fösdenkerke, woh nach’en paar Hüsser bie därr allen Kärkenstelle stunden, öwwer de Kalle Booke, dänn Goldborn raffer, inn de Kösterwessen unn dann innen Springenberch. Nuh konnten nur nach därr Graf, enn paar Getreue uht därr Jachtgesellschaft, de auch godde Pärre hadden, unn sinne jungen Föster meddehallen. Alle Anderen versochten sau gott ett ging hingerhär de kummen. Dörch de Jachthörner wussten se sau ungefähr inn welke Richtunge ett grade ging.

Uht dänn Möllen upp’enn Möllenberch stunden schon Lüüde amm Jütenhajen unn lehpen ann därr Krüüzeike verbie innen Goldborn. Se konnten nach got hinger dänn Grafen här kummen. Enn paar Immeküsser Driewer, de seck innen Wennen uppgestallt hadden, kohmen öwwern Heidekopp dänn Jäjerslühden entgejen. Se konnten dänn gräflichen Jäjern wiesen, wo ungefähr därr Hirsch inn dänn Dickichte sticken moste. Sofort kohm därr Befehl dänn Springenberch bitt röwwer inn’et Rittersdaal affdestellen unn de Hunde herbie de hollen. De sollten dänn Hirsch inn’et frie Feld torüjje drieven.

Hi sollte dann dätt Finale sinn. Doh konnten dann wedder de Lanzen odder de Sujjefeddern genummen währen. Dach wedder konnte därr Hirsch sinnen Jäjern dörch de Lappen gonn. Öwwern Hönnscheid ging de wille Hatz inn de Breide Hecke,öwwer de Willestrote inn’en Hoppenberch. Nu konnten auch de öwwerrich Geblewwenen nitt mähr medde hallen. Noh vörr noh moßte Einer noh dänn Anderen uppgenn. Schließlich bleww nur nach därr Graf hinger dänn Kapitalen, unn versochte dämm Hirsch dänn Wech affdeschnieden. He konnte dänn dann nach tomm Gehäje henn affdrängen.

Dett Gehäje wohr därr Hoodeberch vörr de Fösdenberjer Sujje. Direkt dohneben ging auch därr alle Trosswäch annen Klapperkump verbie noh Föstenberch. Ungefähr torr glieken Tiet machte därr alle Dohrwächter dätt Stadtdohr upp, ümm de Kohjungen mett dämm Veih rinndelohten. Se wohren hödde späde dranne, dänn de Köjje moßten gemulken währen solange ett nach hell genoch wohr. Als se dann Alle drinne wohren, wollte därr Saldote dett Dohr wedder tohmaken.

Dach upp ennmohl horrte he wott. Watt he sau gar nitt innordnen konnte. He ging dann ne Ecke dänn Wääch raffer bitt toh därr Stelle, wo hödde därr Äselspad torr Öwesten Möll affgeiht. Hie wollte he kucken wohär därr Krach kohm. Sölltend wedder maroderende Halunken sinn, de hie schonn dörchgetohjen wohren unn Handelslüde öwwerfallen hadden. Nur uhter ner Stauvfahne soh he nix Beunruhjendets. He wollte grade tohrüjje gonn als ett passerte. Dohtoh mott me wetten, dätt därr alle Trosswäch bitt korrt vörr dett Stadtdohr fell deeper looch wie hödde.

Vonn Föstenbärch ging ett ne Ecke ziemlich steil raffer bitt annen Gatzenwääch. Düsse Strecke ess dann späder mett Schutt angefullt wohren, dätt ne ohrt Rampe ennstonn ess unn därr Wääch fast grade öwwer ging. Därr Dohrwächter krechte sau’en Schlach, dätt he Hals öwwer Kopp dörch de Luft floch unn innen Brännnätteln landere. Därr Hirsch hadde dänn ahmen Kährlen einfach ümmgerannt. Nach ganz benummen rappelte seck därr Saldote wedder upp, als he dänn nächsden Schlaach affkrechte unn nur nach Sterne soh.

Düttmohl wohr’ett därr Graf, därr wie imm Rausch nur nach dänn Hirsch soh, süss nix. Deshalb hadde he dänn Saldoten öwwerhaupt nitt gesehen. He hadde nur dänn Hirsch vörr seck, süss gow ett nix watt enn hallen konnte. Därr Hirsch inn sirr Naut soh kennen anderen Wääch, als widder upp dätt Loch vörr enn, dätt uppene Stadtdohr, toh de rennen. Nur wech vörr Dännen de emm upp’en Fersen wohren. Also rannte he dörch dätt Stadtdohr midden dörch de Köjje unn Rinder dörch, inn de näksde Strohte rinn. Ümmer nur gradeuht. Dach doh stunden öwwerall de Lüüde unn warteren upp err Veih, dätt dätt inn de Ställe kohm.

Toh allem Öwwerfluss flojen Hönner unn Gäuse rümm. De Köter winselden unn jaulten ümm de Wedde. De ehsten Ömmer flojen dörch de Luft. De Wieweslüüde kreschen unn sochten erre Kinger, ümm de inn Seckerheit toh brengen. De elleren Mannslüüde, de nitt mähr driewen bruchten, rotteren seck tohsammen, ümm mett Greipen unn Knüppeln upp dätt Ungetühm lausdegonn. Dörch dänn fellen Stauv konnte me nur Schemen sehn. Schon kreschen de elleren Wiewer, ett wöhr därr Liewhaftije, därr gekummen wöhr ne ahme Seele de hollen unn schlojen ett Krütz. Därr Priesder kohm uht därr Kärke mett enn dänn Reliquien uht därr Sakristei därr allen Fösdenkerke unn hehl se dämm Satan entgejen. Wie ne Furie preschere därr Hirsch henn unn här unn wohr ümmer uppgeräjeder.

He wußde balle nitt mähr inn unn uht. Kenne Strohte, kenn Winkel zeijere emm de Lücke tomm entkummen. Schließlich soh he amm allerhingesden Enge ne ganz flache Ecke inn dämm Stadtmührring. Kaum en Meter hauch. Doh rannte drupp toh unn sprung inn de Frieheit. Grade hie awwer fehl därr Felsenrüjjen, upp dänn Föstenberch gebujjet wohren wohr, fast grade raff bitt ungen an de Heimeke. Fast hunderttwindich Meter deep. Doh kohm kenn Mensche hauch. Geschwieje dänn enn Kährle mett Uhtrüstdunge.

Nach hödde hett düsse Stelle “Ejjelklippe“. Deshalb hadde me hie de Mühre flach gelohten,weil doh ja nix passehren konnde. Därr Graf wohr upp dänn Guhle wie toh heime. Ett wohr auch nitt sinne ehste Verfoljung inn sinnen Läwen. Auch kannte he kenne Angest. Deshalb jachde he dämm Hirschen hingerhär, egal wo ett henn ging. Dann soh he wie därr Hirsch, dänn he schonn secker hadde, öwwer de Mühre sprung unn wech wohr. Nix wie hingerhär. Sau noh wohr he nach kennmohl dranne gewässt. Unn dann wäch?

Söllde därr Liewhaftije de Hänge imm Spell hann unn Enn narren wönn? Drümm gow he sinnen Guhl nach mohl de Peitsche,dätt därr jau nitt nohleht. Kaum wohr därr Guhl öwwer de Mühre unn hadde wedder fästen Bodden ünger sinnen Höwen, stech he kerzengrade hauch unn woll dänn Grafen affschmieten. Därr gohw emm awwer wedder unn wedder de Peitsche unn satte auch nach de Sporen inn. Dach därr Guhl dowere nur schlemmer upp därr Stelle rümm, De Aujen bloodüngerlaupen, Schuhm vöör’en Muhl unn mett dänn Vörrbeinen noh einen unsichtbaren Feind träden. Ging awwer kennen Schrett widder.

Inn sirr Rahje sprung därr Graf aff unn wollte dänn Guhl ann’en Geschirr vörrwärts tehn. Inn dämm Aujenblick, als he näwen dänn Guhlkopp stund, bleww enn dätt Herz stonn. Nur enn paar Handbreit vörr enn doht seck därr Affgrund upp. Därr Fels fehl doh schnohrstracks enn ganzet Stücke aff. Unn ungen lohch nach enn grauter Haupen uht Felsbrocken unn Steinen, de vörr Johren mohl vonn owen affjebrohken wohren. Doh twischen lohch auch därr Hirsch, odder dätt watt von enn öwwerich wohr, inn Hajelfetzen.

Doh mosde seck selver därr Graf tösseln. Genau in düssen Aujenblick bewäjere seck wott vörr sinnen Föhten innen Lauw. Enn Ejjel versochde seck inn Seckerheit toh brengen, unn wollte wächenlaupen. He krawwelte dörch de Krohnujjenstrühker noh därr Siede henn. Nur wech vonn düssen Gebrakel. Wedder dohhenn woh ett ruich wohr. Doh soh enn auch därr Graf. He nuhm ann, dätt dätt enn Teiken wohr, unn sirr Guhl vörr dänn Ejjel geschujjet hadde. Dätt hadde enn dätt Läwen gerettet. Süss wöhr he mett Seckerheit auch inn’en Daut gesprungen. Genau sau wie därr Hirsch.

Upp därr Stelle feng he dänn Ejjel inn, fehl upp de Knee, dänn Ejjel tomm Himmel gehowen unn dankere dänn Herrgott vörr sinne wunderbare Rettunge. Nuh kletterte därr Graf tohrüjje, bitt ann de Stelle, woh he öwwer de Mühre gesprungen wohr. Dänn Ejjel ganz vörrsichtich vörr seck hallend, dätt demm jau nix passerte. Als he dann endlich öwwer de Mühre kruhpen konnde, wo he vörrhenn ehr dröwwergesprungen wohr,soh he de fellen Lühde stonn, de desammengelaupen wohren unn seck nitt trujjeren de kucken, watt vörr därr Mühre an därr Klippe passert wohr.

Se hadden ja dänn willen Jäjer erläwet, därr schnohrstraks inn’en Daut geredden wohr. Se kannten de Stelle unn wussden,vonn doh kümmet Kenner mähr wedder. Wie seh nuh sohen, doh kümmet dach Enner wedder wollten se’et nitt gläuwen. Sau wott wohr unmöchlich, dätt konnte nitt sinn. Ganz vörrsichtich kohmen se nöhcher. Jedertiet bereit wächdelaupen,söllte ett wott Öwwersinnlichet sinn,saudesäjen Däuwelswerk. Wie seh awwer nu sohen, dätt dätt enn fihner Herr sinn moßde, fehlen se upp de Knee, dänn ankucken durften se ne fihne Herrschaft nitt, wenn därr dätt nitt gesecht hadde. Dätt konnde auch mohl dänn Kopp kosden.

Erren Grafen hadden se ünger dänn fellen Dreck nitt erkannt. Därr awwer ging midden dörch de Lühde dörch unn sochte dänn Börjermeisder odder dänn Priesder vonn Fösdenbärch. Schließlich soh he dänn Börjermeisder angelaupen kummen, de Heuforke nach inn därr Hand. He ging upp’enn toh, gohw enn dänn Ejjel unn vertallde, watt emm passehrt wohr. Auch dätt he annuhmm, dätt därr Ejjel enn dätt Läwen gerettet hedde. Nuh erkannte därr Böjermeisder ehr, dätt he dänn Grafen Heinrich uht Waldeck vörr seck hadde, aller höchesder Herr unn Gebeder. Doh zetterden enn de Beine nach mähr, wie sau schon. Nur nix verkährt mahken, me wussde ja nitt wie de Herrschaft grade uppgelächt wohr. Awwer därr Graf wohr sau frau, dätt he nach läwere, dätt he upp übliche Rejeln nitt acht gohw. He nuhm dänn Börjermeisder unn druchte denn ümmer unn ümmer wedder. Nuhm dänn Ejjel, how dänn hauch unn zeijere enn dänn Lüüden.

Dänn ahmen Kährlen wohr gliektiedich heiß unn kalt. He schwette Blood unn Wahter. Watt woll nach passerte? Sau wott wohr emm nach nitt vörrjekummen. Schließlich als därr Graf enn betsgen torr Rujje gekummem wohr, wandte he seck ann de Lüüde. He vertallde najemohl, watt passert wohr unn wie frauh he wohr. Dann befohl he dätt hödde nach enn Fesd gefiert währen söllde, wejen sirr wundersamen Errettunge. Dänn Ejjel gohw he inn de Obhut vonn’en Börjermeisder, dätt he enn häjere unn fläjede bitt an sinn Läwensenge. He söllde dämm Ejjel ann nix fählen lohten. Enn paar Daaje späder kohm enn Gesander vonn’enn Grafen unn brachte dämm Börjermeisder enn Säckelgen mett Geld, vörr de Kosden, de därr Ejjel mächde.

Tohdähm öwwergohw he dämm Börjermeisder ne Urkunde, inn därr därr Graf bestimmere, dätt jedesjohr ann dämm Daaje sirr Rettunge ein Fest gefiert wären söllte, dohmedde dürr Daach nitt vergähten wöhr.

E R L Ä U T E R U N G E N

Gemarkungsbezeichnungen / Ortsbezeichnungen im Text:Hellenstuken, Hajenbach, Hajenbachsgrund, Hunrod, Kerkwesse, Lochacker, Föstenkerke, Kalle Booke, Goldborn, Kösterwessen, Springenberch, Möllenberch, Jütenhajen, Krüzeike, Wennen, Heidekopp, Rittersdaal, Hönnscheid, Breide Hecke, Willestrote, Hoppenberch, Gehäje, Trosswääch, Klapperkump, Äselspaad, Gatzenwääch, Heimeke.

Bärjen – Wald, Willesujjeeber – Wildschweinkeiler, Steller – besondere Hundeführer, Pärre – Pferde, Lappen – früher beliebte Jagdmethode, wo das Jagdgebiet mit gelappten Seilen abgegrenzt wurde, damit das Wild nicht ausbrach Hoodeberch – Hutewald, Wääch – Weg, Brennnetteln – Brennnesseln, Kronujjenstrüüker – Heidelbeersträucher,Wessen = schnelles, dunkles S, kein sz – Wiesen

Das könnte Sie auch interessieren

Kommentare